Analiza nr 21 testuje, jakie liczby lubią padać po jakich liczbach !!


Na początek wybieramy zestaw liczb, który chcemy przyjąć do obliczeń. W tym celu klikamy na "Liczba / Zestaw Liczb".

Jeśli przykładowo chcemy zobaczyć, jakie liczby padają najczęściej następnego dnia, po wystąpieniu liczby 10, to zaznaczamy tylko ją w zestawie liczb własnych.

Jeśli natomiast chcemy analizować kilka liczb jednocześnie, to zaznaczamy odpowiedni zbiór liczb nas interesujący.


Zakres losowań

W tej analizie możemy wybrać zakres losowań na 2 sposoby :

  1. Podajemy zakres losowań typowo tj. w jakimś przedziale czasowym
  2. Zakres losowań jest dostosowywany do ilości wystąpień danej liczby. Przykładowo jeśli ustalimy "Weź pod uwagę 30 ostatnich wystąpień liczb z zestawu liczb", to dla każdej liczby wchodzącej w skład podanego przez nas zestawu liczb, zakres losowań zostanie odpowiednio przyznany oddzielnie !! W tym przypadku dla każdej liczby zostanie przyznany zakres losowań, odpowiadający jej 30 wystąpieniom.

Przykład praktyczny

Sprawdźmy jakie liczby najczęściej występowały, następnego dnia po wystąpieniu liczb 70 oraz 80, w przypadku ich 20 ostatnich wystąpień.

Jako zakres losowań, przyjmiemy zakres do losowania z dnia 01.03.2004 tj. nr 2492.

  1. Klikamy na "Liczba / Zestaw liczb" i zaznaczamy liczby 70 oraz 80.
  2. Zaznaczamy opcję "Weź pod uwagę 20 ostatnich wystąpień liczb z zestawu liczb"
  3. Zakres losowań ustalamy do losowania nr 2492.
  4. Klikamy na "Oblicz".

Widzimy wyniki analizy. Pierwsza kolumna jest odpowiedzialna za liczbę 70, druga zaś pokazuje statystyki dla liczby 80. W kolejnych wierszach widzimy, ile razy dana liczba padła po liczbie 70 (1-sza kolumna) i 80 (2-ga kolumna).

W naszym przykładzie widzimy, że aż 12 razy następnego dnia po wystąpieniu liczby 80, padła liczba 29, natomiast tylko 1 raz liczba 45 !
Natomiast w przypadku liczby 70, aż 12 razy padła po niej następnego dnia liczba 71, natomiast tylko 1 raz liczby 06,35 !!

W trzeciej kolumnie tj. "Suma", zostały zsumowane ilości wystąpień, dla każdej liczby z osobna. Np. liczba 04 padła w naszym przykładzie 10 razy po liczbie 70 oraz 7 razy po liczbie 80, więc jej "Suma" wyniesie 10+7=17.

Kolejna kolumna pod nazwą "Średnio", jak się można domyśleć, podaje średnią ilość wystąpień danej liczby. I tak dla powyższego przykładu tj. dla liczby 04, otrzymamy wynik 10+7=17, który dzieląc przez ilość liczb ( tj. 2, bo mamy liczby 70 i 80 ), otrzymamy "Średnią" równą 8,5.

Ostatnia kolumna wskazuje, jakie liczby zostały wylosowane, w losowaniu następującym po naszym zakresie losowań. Np. jeśli ustalimy zakres losowań na "2000-2492 co 1", to w tej ostatniej kolumnie, literami "T", zostaną oznaczone te wiersze, które odpowiadają liczbom, wylosowanym w losowaniu nr 2493.


Uwagi końcowe

Należy pamiętać, że aby uzyskać analizę, która pokaże jakie liczby padają następnego dnia po jakich liczbach, należy ustalać zakres losowań na "... co 1" !!

Gdy byśmy ustali zakres losowań na przykładowo "2000 - 2500 co 2", to program będzie widział tylko losowania 2000,2002,2004,2006,...,2500. W tym przypadku analiza też będzie przydatna, ale już w nieco inny sposób. Idąc dalej, gdybyśmy w tym zakresie losowań sprawdzali, jakie liczby najczęściej padają, po wystąpieniu liczby 70, to gdyby przykładowo program znalazł, że liczba 70 padła w losowaniu nr 2200, to teraz sprawdzi jakie liczby padły po niej w losowaniu nr 2202, itd.